มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
TH460
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 3
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 2 3 ดร.ลีลี่  รัศมีมณฑล
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 2 3 อ.Etienne  Vorster
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 1 2 ดร.กัลยา  ตันสกุล
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 1 3 ผศ.สุภาภรณ์  โกสีย์
604-100 หลักภาษาไทยสำหรับครู 4 3 อ.เจรจา  บุญวรรณโณ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
251
 


View PagesFirstPreviousNextLast