มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
AC155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-166 อาเซียนศึกษา 2 3 อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 2 2 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
100-352 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2 1 3 อ.มณฑา  กรีนสปูน
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 3 ผศ.สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
202-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 1 3 อ.ไฮดา  มามะ
202-400 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 1 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
2
 


View PagesFirstPreviousNextLast