มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
AC156ตรีควบโท
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 9 3 อ.Etienne  Vorster
202-204 การบัญชีต้นทุน 2 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
202-300 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 1 3 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
202-302 การสอบบัญชี 1 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
202-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 1 3 อ.ไฮดา  มามะ
203-200 เศรษฐศาสตร์มหภาค 6 3 อ.ธีรวุฒิ  อ่อนดำ
206-200 การจัดการดำเนินงาน 2 3 อ.คุลยา  ศรีโยม
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
5
 


View PagesFirstPreviousNextLast