มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
AC255ตรีควบโท
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
202-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 1 3 อ.ไฮดา  มามะ
202-479 สหกิจศึกษา 1 9 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
9
 


View PagesFirstPreviousNextLast