มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
GIS153
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-116 แคลคูลัส 1 3 อ.กมลเนตร  กาลสัมฤทธิ์
202-101 หลักการบัญชี 2 3 อ.วีระวรรณ  ศิริพงษ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
57
 


View PagesFirstPreviousNextLast