มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
GIS157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-116 แคลคูลัส 1 3 อ.กมลเนตร  กาลสัมฤทธิ์
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 18 3 อ.อรจันทร์  พนัสพัฒนา
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 7 2 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 อ.วิทวัส  สุริยันยงค์
501-104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.ณธัชสร  จุติสงขลา
502-201 หลักระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
502-302 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ 1 3 อ.จิตนพา  วุ่นบัว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
60
 


View PagesFirstPreviousNextLast