มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
IM156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-250 ภาษาอังกฤษ 3 6 3 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 3 ผศ.สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 3 อ.วีระวรรณ  ศิริพงษ์
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
206-200 การจัดการดำเนินงาน 1 3 อ.คุลยา  ศรีโยม
206-302 กฎหมายอุตสาหกรรม และแรงงาน 1 3 อ.คณาทีป  ชูช่วย
206-307 การศึกษาการทำงาน 1 3 ดร.ยรรยง  คชรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
76
 


View PagesFirstPreviousNextLast