มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
IMC155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
206-479 สหกิจศึกษา 1 9 อ.คุลยา  ศรีโยม
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
78
 


View PagesFirstPreviousNextLast