มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
PA354
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-162 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 1 2 อ.นภาลัย  อยู่ดี
100-162 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 1 2 อ.เอกราช  มะลิวรรณ์
401-431 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 4 3 อ.วรา  บุญพันธ์
402-304 สัมมนาการบริหารงานภาครัฐ 1 3 อ.ฤาชุตา  เทพยากุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
142
 


View PagesFirstPreviousNextLast