ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาการจัดการ
             
สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม      

 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

 

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไซส

 วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
คณะนิติศาสตร์ LA155 LA156 LA157 LA158 LA255 LAS156 LAS158  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะรัฐศาสตร์
 คณะนิเทศศาสตร์    
 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 
 บัณฑิตวิทยาลัย
               
               

 
 
A value is required.