มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
AC155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 2 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
202-406 สัมมนาการบัญชีบริหาร 1 3 อ.วีระวรรณ  ศิริพงษ์
202-479 สหกิจศึกษา 1 9 อ.วีระวรรณ  ศิริพงษ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
1