มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
AC157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-250 ภาษาอังกฤษ 3 3 3 อ.Rochelle  Javier
202-204 การบัญชีบริหาร 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
202-300 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 1 3 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
202-302 การสอบบัญชี 1 3 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
203-200 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3 อ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
206-200 การจัดการดำเนินงาน 1 3 อ.คุลยา  ศรีโยม
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
3
 


View PagesFirstPreviousNextLast