มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
AC158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 17 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
201-208 สถิติธุรกิจ 4 3 อ.สวย  หลักเมือง
202-104 การบัญชีชั้นกลาง 1 1 3 อ.นธี  เหมมันต์
202-200 การบัญชีชั้นกลาง 2 1 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
203-201 หลักการตลาด 4 3 ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
4