มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
AC256
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-166 อาเซียนศึกษา 1 3 อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 2 2 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
100-352 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2 1 3 อ.วิภาวรรณา  ศรีใหม่
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 3 ผศ.สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1 3 ดร.สิริลักษณ์  ทองพูน
202-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 1 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
202-400 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 1 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
6
 


View PagesFirstPreviousNextLast