มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
AC258
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 18 3 อ.อัญชลี  วัชรจินดา
201-208 สถิติธุรกิจ 5 3 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
202-104 การบัญชีชั้นกลาง 1 2 3 อ.นธี  เหมมันต์
202-200 การบัญชีชั้นกลาง 2 2 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
203-201 หลักการตลาด 5 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
8