มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
ACC157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
202-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 2 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
202-306 การบัญชีชั้นสูง 2 1 3 อ.วีระวรรณ  ศิริพงษ์
202-311 ทฤษฎีการบัญชี 1 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
202-401 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 1 3 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
203-201 หลักการตลาด 2 3 อ.ประสพสุข  ชอบทำกิจ
301-209 กฎหมายธุรกิจ 1 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
9
 


View PagesFirstPreviousNextLast