มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
ACC158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 8 2 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 3 อ.วารีพร  ชูศรี
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 2 3 ผศ.สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
201-417 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2 3 อ.เชาวนี  แก้วมโน
202-104 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 3 อ.นธี  เหมมันต์
202-104 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 3 อ.วีระวรรณ  ศิริพงษ์
202-200 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
202-202 การบัญชีต้นทุน 1 1 3 อ.นธี  เหมมันต์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
10
 


View PagesFirstPreviousNextLast