มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
ACCS157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 5 3 ผศ.สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
202-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 2 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
202-306 การบัญชีชั้นสูง 2 1 3 อ.วีระวรรณ  ศิริพงษ์
202-311 ทฤษฎีการบัญชี 1 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
202-400 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 2 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
202-401 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 1 3 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
11
 


View PagesFirstPreviousNextLast