มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
ACCS158เทียบโอน
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 19 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2 2 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
201-208 สถิติธุรกิจ 6 3 อ.สวย  หลักเมือง
202-102 หลักการบัญชีชั้นต้น 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
12
 


View PagesFirstPreviousNextLast