มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
ACS158ม6ปวช
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 1 3 อ.เพ็ญประไพ  ภู่ทอง
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 3 3 อ.ฮากิม  สะมะแอ
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2 2 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
201-203 องค์การและการจัดการ 2 3 อ.อรุณพร  อธิมาตรไมตรี
202-102 หลักการบัญชีชั้นต้น 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
301-209 กฎหมายธุรกิจ 3 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
13
 


View PagesFirstPreviousNextLast