มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
AL157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-152 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 อ.Joseph  Blanchard
706-202 การตลาดการท่องเที่ยว 1 3
706-212 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 2 1 3 อ.จุฑามาศ  บุญรัศมี
706-302 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 1 3 อ.วัชระ  ชัยเขต
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
14
 


View PagesFirstPreviousNextLast