มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
AL158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-111 สถิติเบื้องต้น 1 3 อ.Rochelle  Javier
700-151 ภาษาอังกฤษ 1 2 3 อ.ปิยดา  จิงวังสะ
700-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 1 2 อ.Etienne  Vorster
700-176 กีฬาและนันทนาการ 1 1 อ.อันสอด  หลับด้วง
706-102 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 1 3 อ.วัชระ  ชัยเขต
706-103 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 1 3 อ.ณัฏฐ์  สาธาระกุล
706-104 อุตสาหกรรมการบิน 1 3 อ.ณัฏฐ์  สาธาระกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
15
 


View PagesFirstPreviousNextLast