มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
BC156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
703-312 ภาษาจีนชั้นสูง  2 1 3
703-314 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 1 3
703-317 ภาษิต – สำนวนจีน 1 2
703-318 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาจีน 1 3
703-320 วรรณกรรมจีน 1 3
703-415 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
17
 


View PagesFirstPreviousNextLast