มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
BC157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
203-201 หลักการตลาด 3 3 อ.ประสพสุข  ชอบทำกิจ
703-206 ภาษาจีนชั้นกลาง 2 1 3 อ.อัฐพร  ชาญชญานนท์
703-208 การฟัง – พูดภาษาจีน 3 1 3 อ.Zhao  Dong
703-211 จีนศึกษา 1 2 อ.Zhao  Dong
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
18
 


View PagesFirstPreviousNextLast