มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
BC158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 2 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
301-209 กฎหมายธุรกิจ 2 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
700-151 ภาษาอังกฤษ 1 2 3 อ.ปิยดา  จิงวังสะ
703-103 ภาษาจีนชั้นต้น 2 1 3 อ.สิริรัตน์  หลุยยะพันธ์
703-104 การฟัง – พูดภาษาจีน 1 1 3 อ.กนกวรรณ  เมืองจันทร์บุรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
19
 


View PagesFirstPreviousNextLast