มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
CA155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
801-429 สหกิจศึกษา 1 9 อ.สินี  กิตติชนม์วรกุล
801-429 สหกิจศึกษา 1 9 อ.ชูศักดิ์  นพถาวร
801-429 สหกิจศึกษา 1 9 อ.เจริญเนตร  แสงดวงแข
801-429 สหกิจศึกษา 1 9 ผศ.ภัททิรา  กลิ่นเลขา
801-429 สหกิจศึกษา 1 9 อ.นิติยา  ศรีพูล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
20
 


View PagesFirstPreviousNextLast