มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
CA156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 3 2 อ.สินี  กิตติชนม์วรกุล
801-314 การวิจัยการสื่อสาร 1 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
801-315 การสื่อสารชุมชน 1 3 อ.เจริญเนตร  แสงดวงแข
801-319 กลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณา 1 3 ผศ.ภัททิรา  กลิ่นเลขา
801-321 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ 1 3 อ.ชูศักดิ์  นพถาวร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
21
 


View PagesFirstPreviousNextLast