มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
CA157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
801-104 วาทวิทยา 1 3 อ.สินี  กิตติชนม์วรกุล
801-206 ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์ 1 3 อ.ชุติกาญจน์  วิทยาพันธ์ประชา
801-212 แอนิเมชั่นเบื้องต้น 1 3 อ.ชูศักดิ์  นพถาวร
801-213 ทฤษฎีการสื่อสาร 1 3 อ.เจริญเนตร  แสงดวงแข
801-215 พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก 1 3 อ.สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล
801-217 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 1 3 ผศ.ภัททิรา  กลิ่นเลขา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
22
 


View PagesFirstPreviousNextLast