มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
CA158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
100-133 อารยธรรมไทย 6 3 อ.สายสุดา  สุขแสง
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 อ.จุฑามาศ  บุญแก้วขวัญ
801-108 ทักษะภาษาทางนิเทศศาสตร์ 1 3 อ.นิติยา  ศรีพูล
801-214 หลักการตลาด 1 3 อ.ดวงฤดี  อุทัยหอม
801-318 การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์ 1 3 อ.นิติยา  ศรีพูล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
23
 


View PagesFirstPreviousNextLast