มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
CM156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
204-302 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 1 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
204-311 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
204-401 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศและการจัดการ 1 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
204-407 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 3 ผศ.จิรนันท์  สมนวล
206-200 การจัดการดำเนินงาน 2 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
301-209 กฎหมายธุรกิจ 1 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
26
 


View PagesFirstPreviousNextLast