มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
CM157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-111 สถิติเบื้องต้น 1 3 อ.เพ็ญประไพ  ภู่ทอง
100-166 อาเซียนศึกษา 2 3 อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก
202-205 การเงินธุรกิจ 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
204-204 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ 1 3 อ.รัสมนต์  คำศรี
204-207 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1 3 อ.กรกมล  ซุ้นสุวรรณ
204-301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
27
 


View PagesFirstPreviousNextLast