มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
CM158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 อ.วีนา  หาญณรงค์
100-166 อาเซียนศึกษา 1 3 อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 3 อ.วารีพร  ชูศรี
202-101 หลักการบัญชี 1 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
204-200 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 2 3 อ.ธัชตะวัน  ชนะกูล
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
28
 


View PagesFirstPreviousNextLast