มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
CM256
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
204-302 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 1 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
204-311 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
204-401 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศและการจัดการ 1 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
204-407 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 3 ผศ.จิรนันท์  สมนวล
206-200 การจัดการดำเนินงาน 3 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
301-209 กฎหมายธุรกิจ 2 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
30
 


View PagesFirstPreviousNextLast