มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
CMC157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 2 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
204-401 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศและการจัดการ 2 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
204-404 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ 1 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
204-407 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 3 ผศ.จิรนันท์  สมนวล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
32
 


View PagesFirstPreviousNextLast