มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
CMCS157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 11 2 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 5 3 ผศ.สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 6 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
204-401 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศและการจัดการ 3 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
204-404 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ 1 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
204-407 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 3 3 ผศ.จิรนันท์  สมนวล
204-408 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 1 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
35
 


View PagesFirstPreviousNextLast