มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
CMCS158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 19 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2 2 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
201-208 สถิติธุรกิจ 6 3 อ.สวย  หลักเมือง
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 2 3
204-200 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1 3 อ.ธัชตะวัน  ชนะกูล
204-209 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 2 3 อ.กรกมล  ซุ้นสุวรรณ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
36
 


View PagesFirstPreviousNextLast