มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
CMS156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
202-205 การเงินธุรกิจ 3 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
204-302 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 2 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
204-311 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 2 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
204-407 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 3 3 ผศ.จิรนันท์  สมนวล
301-209 กฎหมายธุรกิจ 3 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
38
 


View PagesFirstPreviousNextLast