มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
CMS157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-111 สถิติเบื้องต้น 3 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 4 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
203-202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
204-204 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ 2 3 อ.รัสมนต์  คำศรี
204-207 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 2 3 อ.กรกมล  ซุ้นสุวรรณ
204-301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 2 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
39
 


View PagesFirstPreviousNextLast