มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
CMS158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2 2 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
100-165 การคิดวิเคราะห์ 4 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
201-203 องค์การและการจัดการ 2 3 อ.อรุณพร  อธิมาตรไมตรี
203-201 หลักการตลาด 6 3 อ.ดวงฤดี  อุทัยหอม
204-209 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 2 3 อ.กรกมล  ซุ้นสุวรรณ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
40
 


View PagesFirstPreviousNextLast