มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
DMD155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
702-338 สหกิจศึกษา 1 9 อ.นุษณา  ณ พายัพ
702-427 โครงงานทางการผลิตสื่อประสม 1 3 อ.นุษณา  ณ พายัพ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
42
 


View PagesFirstPreviousNextLast