มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
DMD156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-252 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาการเฉพาะด้าน 1 3 อ.นุษณา  ณ พายัพ
702-374 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับสื่อ 1 3 อ.อรุณศักดิ์  พัฒนกุลอนันต์
702-481 วิธีวิจัยทางการออกแบบสื่อดิจิทัล 1 3 อ.อรุณศักดิ์  พัฒนกุลอนันต์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
43
 


View PagesFirstPreviousNextLast