มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
DMD157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
702-243 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 1 3 อ.ชิตพล  เอกสายธาร
702-254 ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 2 1 3 อ.ธนะเณศฐ์  จิรสุขประเสริฐ
702-261 การออกแบบเว็บ 1 3 ดร.กนกวรรณ  วัตกินส์
702-270 ประวัติศาสตร์การออกแบบสื่อดิจิทัล 1 3 อ.ธนะเณศฐ์  จิรสุขประเสริฐ
702-362 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ 1 3 อ.ชิตพล  เอกสายธาร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
44
 


View PagesFirstPreviousNextLast