มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
ENG157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
705-202 การศึกษาของไทย 1 3 อ.ฮากิม  สะมะแอ
705-236 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
705-245 ภาษาศาสตร์สังคม 1 3 ดร.พัชรี  เชบ-บึนเนอร์
705-308 ความเป็นครู 1 3
705-347 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง 1 3 อ.Eric  Allyn
705-365 การแปล 1 1 3 อ.ฮากิม  สะมะแอ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
45
 


View PagesFirstPreviousNextLast