มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
ENG158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-151 ภาษาอังกฤษ 1 1 3 อ.ปิยดา  จิงวังสะ
705-101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 1 3 อ.วิภาวรรณา  ศรีใหม่
705-133 ทักษะการฟังเบื้องต้น 1 3 อ.Eric  Allyn
705-134 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1 3 อ.อัญชลี  วัชรจินดา
705-161 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อ 1 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
705-202 การศึกษาของไทย 1 3 อ.ฮากิม  สะมะแอ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
46
 


View PagesFirstPreviousNextLast