มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
GIS156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 15 2 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
501-204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  1 1 3 อ.พงศ์พัฒน์  ฉายศิริพันธ์
501-309 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  1 1 3 อ.พงศ์พัฒน์  ฉายศิริพันธ์
502-202 ภูมิศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์ 1 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
502-312 การประมวลผลเชิงเลขของข้อมูลจากดาวเทียม 1 3 อ.เพ็ญประไพ  ภู่ทอง
502-421 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 3 ผศ.ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก
502-424 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 3 อ.จิตนพา  วุ่นบัว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
49
 


View PagesFirstPreviousNextLast