มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
GIS157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
501-204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  1 1 3 อ.พงศ์พัฒน์  ฉายศิริพันธ์
501-309 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  1 1 3 อ.พงศ์พัฒน์  ฉายศิริพันธ์
502-202 ภูมิศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์ 1 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
502-211 การรับรู้ระยะไกลขั้นพื้นฐาน 1 3 อ.ธิดาภัทร  อนุชาญ
502-312 การประมวลผลเชิงเลขของข้อมูลจากดาวเทียม 1 3 อ.เพ็ญประไพ  ภู่ทอง
502-424 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 3 อ.จิตนพา  วุ่นบัว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
50
 


View PagesFirstPreviousNextLast