มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
Grad.Dip158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
902-525 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 1 3 ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์
902-526 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 1 3
902-528 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1 3 ดร.มนต์ทิวา  ไชยแก้ว
902-602 ปฏิบัติการวิชาชีพครู  2 1 3 ผศ.ดวงจิต  แก้วอุบล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
51
 


View PagesFirstPreviousNextLast