มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
Grad.Dip258
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
902-525 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 2 3 ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์
902-526 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2 3
902-528 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2 3 ดร.มนต์ทิวา  ไชยแก้ว
902-602 ปฏิบัติการวิชาชีพครู  2 2 3 อ.พรรณี  ผุดเกตุ
902-602 ปฏิบัติการวิชาชีพครู  2 2 3 อ.สุภาวดี  ธรรมรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
52
 


View PagesFirstPreviousNextLast