มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
Grad.Dip358
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
902-525 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 3
902-526 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
902-528 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 3 รศ.ดร.วัน  เดชพิชัย
902-602 ปฏิบัติการวิชาชีพครู  2 3 3 ผศ.ดวงจิต  แก้วอุบล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
53
 


View PagesFirstPreviousNextLast