มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
Grad.Dip458
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
902-525 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 4 3 ผศ.ดร.อนันต์  ทิพยรัตน์
902-526 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 4 3
902-528 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4 3 รศ.ทัศนีย์  ประธาน
902-602 ปฏิบัติการวิชาชีพครู  2 4 3 ผศ.ดวงจิต  แก้วอุบล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
54
 


View PagesFirstPreviousNextLast